+31(0)6-37440419 info@riannesportel.com

Garantieregeling & reisvoorwaarden

Goed geregeld op reis

Garantieregeling, Reisvoorwaarden & Corona Disclaimer

Deze garantieregeling, reisvoorwaarden en corona disclaimer zijn van toepassing op alle dolfijnreizen aangeboden door: Dolfijnreizen & meer, handelsnaam van Rianne Sportel, KvK 57182183.

Contactgegevens: Herenweg 12d, 3732 CM De Bilt, info@riannesportel.com, +31(0)6-37440419

Bij vragen neem contact op met Rianne.

Garantie geregeld

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Dolfijnreizen & meer (handelsnaam van Rianne Sportel) gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemers-pagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl.

Deze garantieregeling is van toepassing op al onze dolfijnreizen. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling ook op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

STO garantieregeling dolfijnreizen & meer Rianne Sportel
De werking

Omdat de garantie van STO Garant van toepassing is op je dolfijnreis boeking, betaal je de reissom niet aan Dolfijnreizen & meer, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt je reissom tot na afloop van je boeking. De dag na afloop van de reis wordt de reissom vrijgegeven aan Dolfijnreizen & meer. Mocht Dolfijnreizen & meer voor het einde van je boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

Jouw boeking en procedure

Na het invullen van het boekingsformulier ontvang je van Dolfijnreizen & meer (Rianne Sportel) een boekingsbevestiging en factuur. Kort daarna ontvang je een e-mail van STO Garant (info@sto-garant.nl) met informatie over het voldoen van de betaling(en) voor deze boeking. Het is eventueel mogelijk om in termijnen te betalen, tenzij de reisdatum 6 weken of minder na datum van boeking ligt. Dan dient de gehele reissom in één keer te worden voldaan.

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn. Zie ook artikel 6 in de reisvoorwaarden hieronder. Voor elke ontvangen betaling krijg je een bevestiging per e-mail van STO Garant.

Aanvullend
 • In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor je kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.
 • Eventuele klachten en claims over de reis staan los van deze betaalmethode.
 • Onze annuleringsvoorwaarden blijven bij deze manier van betalen van toepassing.
 • De STO is geen geschillencommissie.

Reisvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

Organisator: Dolfijnreizen & meer, handelsnaam van Rianne Sportel, ingeschreven onder KvK-nummer 57182183.
Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst met betrekking tot een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen.
Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur, accommodatie en excursies.
Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen etc.
Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Reis, inclusief deze Voorwaarden.
Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail. Social media platforms uitgesloten.
Voorwaarden: deze reisvoorwaarden.
Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Pakketreizen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen.

2.2 Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.

2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

De boeking

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Inhoud aanbod
De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2 Vrijblijvend aanbod
Het aanbod van de Organisator is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag worden herroepen door de Organisator.

3.3 De boeking
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van de Organisator aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis.

3.4 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Indien er reden is tot twijfel dient de Reiziger navraag te doen.

3.5 Voorkeuren
Aan voorkeuren die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de Organisator Schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6 Bijzondere vereisten
Indien de Reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan de Organisator kenbaar maakt, zal de Organisator beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien de Organisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. De Organisator kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten.

Mensen met een alcohol of drugs verslaving kunnen niet deelnemen aan de reis.
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn (eventuele) medicijnen en het gebruik hiervan.

3.7 Bevestiging van de boeking
De Organisator stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging.

3.8 Herroeping door reiziger
Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.9 Minderjarigen
De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.

3.10 Boeken voor andere Reizigers & communicatie
De Reiziger die voor andere Reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers bij de boeking door te geven. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De Reiziger die de reis boekt vrijwaart de Organisator voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

Informatie

Artikel 4 – Informatie door de Organisator
4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2 Informatie door de Organisator bij de boeking
Bij de boeking of meteen daarna verstrekt de Organisator de Overeenkomst aan de Reiziger waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

4.3 Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de Reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De Reiziger dient vóór de boeking van de Reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger.

4.4 Reisbescheiden
Indien van toepassing worden de reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze de Organisator meteen op de hoogte te stellen.

4.5 Informatie over verzekeringen
De Organisator stelt de Reiziger verplicht om een reisverzekering af te sluiten. Een annulerings-verzekering is optioneel, maar wordt zeer aangeraden. Zonder de reisverzekering is deelname niet mogelijk. In geval van nood is Organisator verplicht de Reiziger hulp en bijstand te verlenen. Dit kan ernstig worden belemmerd wanneer er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale. De Reiziger dient de benodigde gegevens van de reisverzekering uiterlijk 2 weken vóór vertrek op te sturen of te mailen naar info@riannesportel.com.

4.6 Regeling vliegticket
De Reiziger wordt geacht zelf zorg te dragen voor een vliegticket naar bestemming. De Organisator adviseert de Reiziger een annuleringsverzekering af te sluiten. Ook adviseert de Organisator pas over te gaan tot het aanschaffen van een vliegticket als de Organisator heeft laten weten dat de reis doorgaat. De Organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor een vroegtijdige aanschaf van het vliegticket of het niet afsluiten van een annuleringsverzekering.

Artikel 5 – Informatie door de Reiziger
5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor de boeking verstrekt de boekende Reiziger alle relevante informatie over de aangemelde Reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de Reiziger van deelname wordt uitgesloten. De Reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte
Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

Voor de reis

Artikel 6 – Betaling en garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Organisator Dolfijnreizen & meer (handelsnaam van Rianne Sportel) gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Organisator wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. De garantieregeling is in elk geval van toepassing op alle dolfijnreizen. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Organisator, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Organisator niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

6.1 Aanbetaling
De aanbetaling bedraagt minimaal 20% van de reissom. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na verzending van de factuur te zijn ontvangen. De aanbetaling is niet restitueerbaar.

6.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de Reis te zijn ontvangen.

6.3 Verzuim en rente
Indien de Reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6.4 Incassokosten
De Reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot € 2500 (minimum €40), 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.

6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Zolang de Reiziger niet betaald heeft, kan de Organisator de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan de Organisator de Reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 bij de Reiziger in rekening brengen.

Artikel 7 – Indeplaatsstelling
7.1 Voorwaarden en kennisgeving
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet voldoen aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden, en dient een voor de Organisator acceptabele vervanger te zijn. Toestemming van de Organisator is vereist. Indien de betreffende Reis is volgeboekt, wordt in overleg bekeken of deelname kan worden overgedragen aan iemand van de eventuele wachtlijst. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 2 weken (14 dagen) voor de Reis om de persoon in de plaats te stellen. Deze termijn staat vast, omdat de Reisdienstverlener in Egypte tijdig de exacte paspoort gegevens van de Reizigers nodig heeft. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk. Overdracht van de Reis is dan mogelijk indien – op kosten van de Reiziger – nieuwe vliegtickets worden geboekt.

7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Reiziger en de persoon die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en voor de bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder administratiekosten van tenminste €65 en eventuele wijzigingskosten voortvloeiend uit het boekingsproces.

Artikel 8 – Wijziging op verzoek van de Reiziger
8.1 Wijziging
De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan de Organisator verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe verplicht. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2 Wijziging vertrekdatum
Tenzij de Organisator aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9 is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

Artikel 9 – Annulering door de Reiziger
9.1 Annulering
De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst. In plaats van annulering, heeft de Reiziger ook de mogelijkheid om de Reis over te dragen aan een ander persoon, mits aan alle voorwaarden hiertoe wordt voldaan, te vinden in artikel 7 Indeplaatsstelling

9.2 Annuleringskosten
Wanneer een Reiziger een reis annuleert dan is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

– Tot 90 dagen voor vertrek: het bedrag van aanbetaling
– Vanaf 90 dagen tot en met 64 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
– Vanaf 63 dagen tot en met 43 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
– Vanaf 42 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

9.3 Vermindering aantal reizigers
Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan de Organisator de in lid 2 van dit artikel genoemde annuleringskosten in rekening brengen.

9.4 Annuleren naar aanleiding van reisadvies overheid

Als de reis volgens plan kan worden uitgevoerd, kan de Reiziger niet kosteloos annuleren. Een reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is niet bindend. Als de regio van Marsa Alam in Egypte code oranje krijgt van het ministerie van BuZa, kan de reis volgens plan worden uitgevoerd. Bij code rood van de regio Marsa Alam, zal de Organisator persoonlijk contact opnemen met alle deelnemers. Wanneer ondanks code rood de reis nog steeds veilig kan worden uitgevoerd, dan krijgt de Reiziger de keuze tussen:

a. Deelnemen aan de beoogde reis.

b. Niet deelnemen aan de beoogde reis, maar een voucher voor het reeds betaalde bedrag, te besteden voor een volgende reis zodra regio Marsa Alam code oranje of geel krijgt (2 jaar geldig na ingangsdatum code oranje of geel).

c. Niet deelnemen aan de beoogde reis en teruggaaf van de reeds betaalde reissom, minus de niet-restitueerbare aanbetaling.

9.5 Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis
Het kan voorkomen dat de Reiziger en Organisator de reis omboeken naar een later moment. Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.

(Voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis, wordt de reis omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de reiziger omdat hij niet meer wenst te reizen. De annuleringskosten zouden alleen het bedrag van aanbetaling bedragen volgens artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 100% van de reissom bedragen als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 100% van de reissom als annuleringskosten.) Zie ook artikel 8.2

9.6 Reistegoeden die uit coulance zijn uitgegeven
Indien een Reis is geannuleerd door de Reiziger en er uit coulance een reistegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door de Organisator worden gecommuniceerd):

– het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.

– de nieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.

– het reistegoed is gebonden aan de Reiziger en niet overdraagbaar.

– het reistegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde Reis op een later moment.

– indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de Reiziger.

– indien de Reiziger de Reis annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend reistegoed vervalt het reistegoed.

9.7 Vrijwillige reisbeëindiging
Als een Reiziger vrijwillig besluit een reis te verlaten (bijvoorbeeld vanwege medische redenen), kan hij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

9.8 Aanvullende eisen – Zie tevens de Corona Disclaimer onderaan dit document.
Aanvullende eisen bij het (in)reizen en op de bestemming, zoals het tonen van een negatieve uitslag van een PCR test, verkrijgen van een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code), het dragen van een mondkapje, tijdsblokken, afstandsmaatregelen, etc. komen voor risico van de reiziger. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. Organisator kan eveneens aanvullende eisen stellen om de veiligheid te waarborgen of een wettelijke plicht na te leven. Indien de reiziger, om in dit artikel genoemde redenen, de reis annuleert, dan geldt het gestelde in artikel 9.2.

Artikel 10 – Prijswijziging
10.1 Prijswijziging
De Organisator kan tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:

– kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;

– belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. De Organisator kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom kan verhogen op grond van wijzigingen in wisselkoersen. In de Overeenkomst dient de methode van prijsherberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.

10.2 Beëindiging door Reiziger
Indien de prijsverhoging meer dan 10% van de reissom bedraagt, kan de Reiziger de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Reiziger de reeds betaalde reissom terug, minus €65 administratiekosten.

10.3 Prijsverlaging
Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Leidt de prijswijziging tot een prijsverlaging, dan gebeurt de herziening enkel indien de kosten die daarmee gepaard gaan niet in wanverhouding staan met de prijsverlaging.

Artikel 11 – Wijziging door de Organisator
11.1 Wijzigingen
De Organisator kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld. De organisator behoudt zich het recht voor om de reisbegeleiding te wisselen en een andere dan afgesproken begeleider mee te sturen, mocht dit bijvoorbeeld in verband met ziekte nodig zijn.

11.2 Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan de Organisator voor aanvang van de Reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis. De Reiziger kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Reiziger betaalde reissom terugbetaald. De Organisator kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de Reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 12 – Annulering door de Organisator
12.1 Annulering i.v.m. minimale aantallen
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de Reis.

12.2 Annulering i.v.m. overmacht
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als de Organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.3 Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding
In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug, minus administratie- en boekingskosten van €65 per boeking. Er is geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

12.4 Annulering door toedoen van de Reiziger
Als de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger is opgegeven, kan de Organisator de Overeenkomst annuleren. De Reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 verschuldigd.

Uitvoering van de reis

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen (non-conformiteiten)
13.1 Goede uitvoering van de Reis
De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten, ongeacht of deze door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd. De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

13.3 Klachtplicht reiziger
De Reiziger is verplicht om de Reisdienstverlener en de Organisator in lijn met artikel 17 direct in kennis te stellen van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten.

13.4 Oplossing door de Organisator
De Organisator zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

13.5 Compensatie
Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal de Organisator (of Reisdienstverlener) in overleg treden met de Reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Reiziger.

Artikel 14 – Hulp en bijstand
14.1 Verplichte bijstand
De Organisator verleent de Reiziger hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

14.2 Kosten
De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

Aansprakelijkheid

Artikel 15 – Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen
15.1 Toerekening & overmacht
De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming (non-conformiteit) die is te wijten aan:

a. de Reiziger;

b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

15.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Organisator Dolfijnreizen & meer (Rianne Sportel) stelt zich niet aansprakelijk voor:

schade door tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Reiziger, waaronder schades die het gevolg zijn van de (geestelijke) gezondheid en de lichamelijke conditie van de Reiziger, en schades, van welke aard ook, ontstaan doordat Organisator is uitgegaan van door of namens de Reiziger verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

schade door omstandigheden die niet te wijten zijn aan Organisator of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Organisator kunnen worden toegerekend;

vertragingen en/of schade geleden door veranderde vervoerschema’s of vertrektijden, oorlog, stakingen, schaarste, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden;

schade die voortvloeit uit het zwemmen en snorkelen in de Rode Zee met alle daar voorkomende zeeleven en koralen;

diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen/ bagage;

het door Reizigers in bezit hebben van volgens de Nederlandse wetten of die van het gastland verboden stoffen of goederen;

het door Reizigers handelen in strijd met wetten en zeden van het land waarin men reist;

schade die de Reiziger lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens de reis of wegens het door de reiziger niet-naleven of vermeende niet-naleving van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de reiziger;

fouten gemaakt door vervoersmaatschappijen;

kennelijke fouten in het reisprogramma;

schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking geven.

Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot maximaal één maal de reissom.

15.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien de Organisator aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

15.4 Verzekerde schade
De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.

15.5 Verjaring
Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.

15.6 Verval van recht
Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de Reis vervalt.

15.7 Geen dubbele compensatie
De Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst.

Verplichtingen Reiziger

Artikel 16 – Verplichtingen Reiziger
16.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.

16.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan de Organisator/Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Reiziger.

16.3 Waarschuwing
Voordat de Reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.

16.4 Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring
De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel, of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

16.5 Controle tijdstip terugreis
Mits van toepassing dient De Reiziger uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek (van bijvoorbeeld de zelf geboekte vlucht) te verifiëren.

16.6 Formele gezondheidseisen
De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.

16.7 Maatregelen door Reisdienstverleners
Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

16.8 Materiaalgebruik
De Reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

Overige bepalingen

Artikel 17 – Klachten
17.1 Informatie
De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.

17.2 Melden ter plaatse
Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op Werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail.

17.3 Communicatiekosten
De Reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

17.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend. Als de klacht niet op deze manier op schrift is gezet, kan deze niet in behandeling genomen worden.

17.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht
Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid (Melden ter plaatse) van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 18 – Overige bepalingen
18.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.

18.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):

– de Organisator de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;

– de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.

18.4 Bevoegde rechter
De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van de Organisator is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is de Organisator daarnaast toegestaan de Reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen.

Corona Disclaimer

 • Als Reiziger dient u te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende (gezondheids)eisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.
 • De coronasituatie en coronamaatregelen kunnen effect hebben op uw reis. De ten tijde van de reis geldende maatregelen kunnen verder gaan dan tijdens de boeking bekend was. Enkele voorbeelden zijn: – Tijdens de reis kunnen er ongemakken ontstaan zoals het tussentijds moeten testen op corona, afstand houden, mondkapje dragen, QR-codes scans, etc.; – Maatregelen kunnen invloed hebben op de reisbeleving (zoals minder of meer drukte dan normaal); – U of uw reisgenoot krijgt corona tijdens de reis en moet verplicht in quarantaine. Het risico en de eventuele bijkomende kosten hiervan ligt bij de Reiziger. Let op dat uw reis/annuleringsverzekering deze kosten dekken.
 • Overheden kunnen eisen stellen aan het al dan niet gevaccineerd zijn en daar ook privileges aan koppelen. De geldigheid van eventuele vaccinaties kan beperkt zijn en ook wijzigen. Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd. Is er geen beleid in het land van bestemming dan geldt het Nederlandse beleid.
 • Code oranje/reisadviezen. De overheid vereist dat wij u informeren over de (financiële) risico’s van reizen bij code oranje. Mogelijk is Egypte ten tijde van de reis door de Nederlandse overheid als code oranje aangemerkt. Dat betekent niet dat u niet mag reizen, maar dat niet-essentiële reizen worden afgeraden door de overheid. Dat betekent ook dat u wellicht een verhoogd risico loopt ten opzichte van het risico in Nederland. Bestudeer het reisadvies goed.
  In principe geldt de regel dat als de reis kan worden uitgevoerd, u niet kosteloos kunt annuleren. Maatregelen en eisen die de lokale overheid aan u oplegt vallen binnen uw risicosfeer. Houd daar aub rekening mee voordat u boekt.
 • U bent verplicht om voor deze reis een reisverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering is optioneel, maar wordt zeer aangeraden. Let op dat beide verzekeringen zo goed mogelijk de risico’s gemoeid met reizen in tijden van corona dekken. Reist u naar een als ‘code oranje’ aangemerkt gebied, controleer dan of uw verzekering dit dekt. Controleer ook of uw annuleringsverzekering bijvoorbeeld uitkeert wanneer een eventuele PCR-test positief is en u niet mag vertrekken. Let op, bij de meeste verzekeringsmaatschappijen dient een annuleringsverzekering binnen 7 dagen na het boeken van een reis te worden afgesloten!

Hier vindt u de actuele stand van zaken: www.nederlandwereldwijd.nl/landen/egypte/reizen/reisadvies 

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact met de Organisator op.

Contact

Rianne Sportel / Dolfijnreizen & meer
Herenweg 12d
3732 CM De Bilt
+31(0)6 - 37 44 04 19
info@riannesportel.com

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required